RusKod - ïðîäâèíóòûé ïðîåêò î áåçîïàñíîñòè â ñåòè!
 
Ãëàâíàÿ ñòðàíèöàÏðåäïðîäàæíûå âîïðîñûÏðîñìîòð ïðîäóêòîâ è óñëóã
\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo ""; echo "\n"; echo "\n"; echo "
 
 · Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà
 · Ïîèñê äîìåíîâ
 · Ïàíåëü êëèåíòà
 · Òåñòîâûé ôàéë
 · Ñïîñîáû îïëàòû
 · Ñîãëàøåíèÿ
 · Ãîëîñîâàíèå
 · Êàðòà ñàéòà
 · Íàøè êîíòàêòû
 · Íàñòðîéêà äîìåíà
 
 · multi-vpn.biz
 · ddos-guard.net
 

Ïðèíèìàåì ïëàòåæè ÷åðåç free-kassa.ru

Ïðèíèìàåì WebMoney

Ïðèíèìàåì ßíäåêñ.Äåíüãè

Ïðèíèìàåì LibertyReserve

Ïðèíèìàåì LibertyReserve

Âñå ñïîñîáû îïëàòû
  \n"; echo "

Online: 1
\n"; echo "
\n"; echo " \n"; echo "
\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "
"; if(isset($_GET['to'])): $to=$_GET['to']; if($to=="testoviy_file") include "testoviy_file.php"; elseif($to=="sposoby-oplaty") include "sposoby-oplaty.php"; elseif($to=="soglasheniya") include "soglasheniya.php"; elseif($to=="golosovanie") include "golosovanie.php"; elseif($to=="karta_sayta") include "karta_sayta.php"; elseif($to=="nashi-kontakty") include "nashi-kontakty.php"; elseif($to=="nastroyka_domena") include "nastroyka_domena.php"; else include "news.php"; else: include "news.php"; endif; ?>
\n"; echo "
\n"; echo "
\n"; echo "\n"; echo " \n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "
\n"; echo "
\n"; include "modules/votes.php"; echo "
\n"; echo " \n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "
\n"; echo "
\n"; ?>

Ïîëó÷è WebMoney â äîëã, äî 5000 WMZ äëÿ âñåõ!

\n"; echo "
\n"; echo "
\n"; echo "
\n"; ?>
   
Ñàéò çàùèùåí ñåðòèôèêàòîì RapidSSL
Copyright © RusKod Networks Solutions, 2011-2013. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Ïðè ëþáîì óïîìèíàíèè RusKod Networks Solutions, ññûëêà íà https://ruskod.net îáÿçàòåëüíà!
Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà | Óâåäîìëåíèå îá îòâåòñòâåííîñòè | Íàøè êîíòàêòû | Êàðòà ñàéòà | Ïàíåëü êëèåíòà
 
\n"; echo "\n"; mysql_close(); ?>